Archiwum Państwowe w Katowicach

Muzeum
Inne
Przechowalnictwo - biuro obłsugi interesantów
tel 322087855
Przechowalnictwo - sekretariat
tel 32 2087801, tel 32 2087802, fax 32 2087805
Oddział w Gliwicach
tel 322314440
Oddział w Raciborzu
tel 327553377, fax 327553378
Oddział w Pszczynie
tel 322103560
Oddział w Cieszynie
tel 338582201
Oddział w Bielsku-Białej
tel 338122648
Oddział w Żywcu
tel 338612817
Oddział w Oświęcimiu
tel 338431237
Archiwum Państwowe w Katowicach
ul. Józefowska 104
Katowice

Założone w 1932 roku na mocy „Tymczasowego Regulaminu Archiwum Akt Prawnych” Archiwum Państwowe w Katowicach to jedna z największych tego typu placówek w Polsce. Przejęte w 1939 roku przez niemieckie władze Archiwum działało podczas wojny jako filia Archiwum Państwowego we Wrocławiu. Od 1941 było bezpośrednio podległe władzom w Berlinie, co doprowadziło do stopniowej ewakuacji akt do zamków i klasztorów zachodniej części Górnego Śląska oraz w głąb Niemiec. Wiele z dokumentów nie wróciło do Katowic. W latrach pięćdziesiątych utworzono 12 podległych Wojewódzkiemu Archiwum w Katowicach Powiatowych Archiwów Państwowych. Powstały w Będzinie, Bielsku-Białej, Bytomiu, Gliwicach Częstochowie, Lublińcu, Niemodlinie, Opolu, Pszczynie, Raciborzu, Tarnowskich Górach i Zawierciu. Obecnie (mieszczące się w Katowicach-Józefowcu) Archiwum Państwowe obejmuje swym zasięgiem województwo śląskie z wyjątkiem obszaru dawnego województwa częstochowskiego oraz tereny pograniczne województwa małopolskiego, a placówce podlega 7 oddziałów zamiejscowych w Bielsku-Białej, Cieszynie, Gliwicach, Oświęcimiu, Pszczynie, Raciborzu i Żywcu.

Do zadań placówki należy kształtowanie zasobu archiwalnego i jego nadzorowanie, ewidencjonowanie i opracowywanie zbiorów. W archiwach znajdują się między innymi materiały administracji powiatowej z lat 1815-1938, akta z okresu plebiscytu i powstań śląskich, dokumenty Sejmu Śląskiego z okresu 1922-1939, materiały z okresu okupacji, Polski Ludowej i czasów najnowszych. Archiwum posiada także bogaty zbiory sfragistyczne, a także dokumenty życia społecznego (fotografie, plakaty, afisze), a także wielotysięczny zbiór kartograficzny. Ponadto Archiwum prowadzi działalność naukową i wydawniczą. Wśród publikacji instytucji znajdują się chociażby informatory o zasobie archiwalnym, szkice archiwalno-historyczne czy pomoce archiwalne. Do celów Archiwum należy także popularyzacja wiedzy dotyczącej materiałów archiwalnych: organizowane są wystawy, zebrania naukowe i konferencje, a także międzynarodowe warsztaty.