XVIII Międzynarodowy Konkurs Cyfrowej Fotokreacji Cyberfoto 2015

Liczba osób, które wezmą udział w tym wydarzeniu: 1
Zaloguj się, aby dołączyć do wydarzenia

I. Cel konkursu.

Konkurs ma na celu prezentację możliwości kreacji obrazu fotograficznego poprzez zastosowanie komputera i współczesnych technik obrazowania.

II. Regulamin konkursu.

1. Konkurs jest dostępny dla wszystkich fotografujących .

2. Materiałem wyjściowym do przetworzeń cyfrowych jest tradycyjna fotografia, bądź fotografia wykonana metodą cyfrową.

3. Prace /min. format 21x30, A-4/ w postaci wydruku lub odbitki fotograficznej należy przesłać w usztywnionych kopertach.

4. Każdą pracę należy czytelnie opisać na odwrotnej stronie podając:
- imię i nazwisko (lub godło)
- tytuł pracy

5. Do prac należy dołączyć w zamkniętej kopercie wypełnioną kartę zgłoszenia oraz informację, w jakim programie praca powstała. Prace nie opisane, bez karty zgłoszenia nie będą oceniane.

6. Nagrodzone i wyróżnione prace przechodzą na własność organizatora, pozostałe prace będą zwrócone autorom.
Organizator zastrzega sobie prawo do bezpłatnej reprodukcji i publikacji prac konkursowych w katalogu oraz w środkach masowego przekazu w celu informacji i reklamy imprezy.

7. W konkursie mogą brać udział wyłącznie prace do tej pory niepublikowane i nienagradzane.

8. Uczestnictwo w konkursie jest płatne.

Opłata od każdego autora wynosi 50 zł. –
konto ING Bank Śląski O/Częstochowa
23105011421000000501623847.

Brak wpłaty za uczestnictwo do dnia 25 marca 2015 r. wyklucza autora z konkursu.
Prosimy o dołączenie kserokopii wpłaty.

9. Autorzy zostaną powiadomieni o werdykcie Jury i terminie wystawy.

10. Z wystawy pokonkursowej zostanie wydany katalog z nagrodzonymi pracami.

11. Wystawie towarzyszyć będzie seminarium poświęcone zastosowaniu komputera w kreowaniu współczesnej sztuki.

12. Oceny prac i podziału nagród dokona Jury powołane przez organizatorów.

III. Nagrody.

I NAGRODA 2500 zł.
II NAGRODA 1500 zł.
III NAGRODA 800 zł.
Oraz trzy wyróżnienia po 400 zł.

Jury może dokonać innego podziału nagród.

IV. Terminy.

1. Zgłoszenie prac konkursowych: do 25 marca 2015 r.

2. Ocena prac: 26 marca 2015 r.

3. Ekspozycja: otwarcie wystawy: 17 kwietnia 2015 r. godz. 18:00

4. Prace należy przesłać lub dostarczyć osobiście na adres:
Regionalny Ośrodek Kultury, ul. Ogińskiego 13a, 42-200 Częstochowa z dopiskiem „CYBERFOTO”

Tel. /0-34/ 324-46-51, fax 324-94-81

5. Nadesłanie prac na konkurs jest jednoznaczne z uznaniem niniejszego regulaminu.

Wszelkich dodatkowych informacji na temat konkursu udziela komisarz wystawy:
art. fotografik Sławomir Jodłowski
Regionalny Ośrodek Kultury w Częstochowie